+48 55 247 22 30

GŁÓWNA » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żuławski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zok-ndg.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),

– część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,

– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

– dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Link do ustawy o zapewnianiu dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM)

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-05 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Paradowska, zok@zok-ndg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509270268. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA Budynek: Żuławski Ośrodek Kultury, Sikorskiego 21, Nowy Dwór Gdański

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Sikorskiego oraz wejścia boczne

2 wejścia po lewej stronie budynku od ul. Kopernika,

3 wejścia po prawej stronie budynku.

1 wejście na tylnej ścianie budynku

Dojście do budynku nie jest wolne od przeszkód, do każdego z wejść prowadzą schody. Można je ominąć z wykorzystaniem środków technicznych

– schodołaz

– winda znajduje się po lewej stronie budynku od strony ul. Kopernika.

Wejście główne do budynku jest oświetlone i dobrze widoczne na tle fasady.

Informacja oraz sekretariat znajduje się w po prawej od wejścia głównego.

Budynek Żuławskiego Ośrodka Kultury jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Schody w holu głównym można ominąć za pomocą środków technicznych: schodołaz. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajduje się 2 toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się po lewej stronie na parterze holu głównego oraz na pierwszym piętrze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking ogólnodostępny bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Link do ustawy o zapewnianiu dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM)

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/ustawy-o-dostepnosci-przetlumaczone-na-pjm/?fbclid=IwAR0tiCdXAIBPKU4_S5fh196Pod1TnbXYlf7e3DbufHJwoShfwt1bzr_A6no.

PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.